B-EARS DST:Info

Uit B-EARS DST

Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Inleiding

Deze website is bestemd voor de leden van de UBA sectie DST, die hun kandidatuur gesteld hebben bij de Nationale zetel van B-EARS. Zij hebben zich tot doel gesteld om door intense samenwerking de doelen van de Nationale zetel van B-EARS te ondersteunen, evalueren en voorstellen van wijzigingen over te maken. Op regelmatige vergaderingen bekijken zij alle logistieke facetten om verbeteringen mogelijk te maken.


Elke radioamateur kan zichzelf en zijn station ten dienste stellen van de gemeenschap, vooral in geval van catastrofes. De kennis en de kunde van de radioamateurs kan dan ingezet worden voor het ondersteunen van professionele hulpverleningdiensten bij de bestrijding van rampen en andere grootschalige incidenten. De radioamateur kan zich inspannen om alternatieven te bieden voor communicatie bij langdurige uitval van het lichtnet, telefoon, GSM netwerken of internet.

Het onstaan van het Radio Nood Net (RNN)

In 1962 was het Belgische Rode Kruis op zoek naar betere communicatiemiddelen voor haar hulpdienst. De UBA stelde voor de bevoegdheid van haar leden en hun doeltreffend materiaal in dienst te stellen van humanitaire hulp. Op 3 maart 1962 ondertekenden Z.K.H. Prins Albert van België, Voorzitter van het Belgische Rode Kruis, en René Vanmuysen (ON4VY), voorzitter van de UBA, de overeenkomst tussen beide organisaties om het radionoodnet op te richten.


Het nationaal station van de UBA, ON4UB, werd permanent in de centrale zetel van het Rode Kruis geïnstalleerd en kon voor noodsituaties, met de roepnaam ON5XA, als centraal station worden ingezet. Een decametrisch station werd in iedere provinciale zetel van het Rode Kruis opgesteld en was in verbinding met het centraal station in de 80 meterband. Die stations werden bediend door vrijwilligers radioamateurs, leden van de UBA. Bovendien waren die stations in verbinding met hulpposten op het terrein, dank zij de mobiele stations van de UBA-radioamateurs. De mobiele verbindingen gebeurden op 80m en op VHF.

Enkele interventies

Bestand:free_enterprice.jpg

In het verleden werd reeds meerdere keren een beroep gedaan op de Belgische radioamateurs in het licht van het Rode Kruis noodnet.

  • In mei 1985 tijdens het Heizeldrama (de rellen in het Heizelstadion tijdens een voetbalwedstrijd).
  • In maart 1987 bij de ramp met de veerboot de Herald of Free Enterprise voor de haven van Zeebrugge.
  • In de winter van 1993-1994 bij de overstromingen van de Maas nabij Namen.


Ook op internationaal vlak en in andere landen stellen radio amateurs hun materiaal en hun kennis in voor de hulp aan hun medemensen: na de terreuraanslagen van 11 september 2001 waren heel wat Amerikaanse radioamateurs in de weer om de noodcommunicaties in goede banen te leiden. Sommigen hebben het bekocht met hun leven… tijdens de tsunami-ramp op 26 december 2004, waren het de radioamateurs die voor de essentiële communicatie zorgden. bij de aardbeving in Italië van april 2009 zijn onze Italiaanse collega's ook betrokken bij de noodhulp.

Het RNN wordt B-EARS

Logo B-EARS

Maar na 40 jaar is deze conventie is aan een actualisatie toe omdat de onze maatschappij, de telecommunicatie en de wetgeving is geëvolueerd. In verband met deze materie kunnen we onder andere vermelden:

  • De federalisatie van België: De Nationale Belgische Rode Kruis werd gefederaliseerd, en bestaat nu uit twee organisaties: Het Rode Kruis Vlaanderen, La Croix Rouge de Belgique - Communauté Francophone, die instaan voor de werking op hun grondgebeid. Dit zijn nu dus 2 autonome organisaties.
  • Wetgeving rond het radio-amateurisme: ook de wetgeving rond het gebruik van zendaparatuur is sterk geëvolueerd, er was een nieuwe wet in 1979, gewijzigd door diverse KB's. De praktische uitvoeringsbesluiten zijn opgenomen in de MB van 19/12/1986 en 09/01/2001.Onlangs verscheen er een nieuwe wet (Juni 2005) en zijn er nieuwe KB's en MB in voorbereiding, waarin de noodcommunicatie ook geregeld wordt.
  • In 2006 kwam er een KB die de nood- en interventieplannen aanpast die de gemeenten en de provinciale overheden moeten opmaken.

Dit alles maakte het noodzakelijk om de de noodcommunicatie te actualiseren. Alle radioamateurs die interesse hebben voor dit soort activiteiten zijn nu georganiseerd in B-EARS, de Belgian Emergency Amateur Radio Service.

Wat is B-EARS volgens de UBA ?

Logo UBA

B-EARS staat voor Belgian Emergency Amateur Radio Service. We willen met deze nieuwe naam en structuur de noodcommunicatie meer gestalte geven en bekend maken naar de buitenwereld.

UBA-leden die wensen deel uit te maken van B-EARS engageren zich om op regelmatige basis deel te nemen aan oefeningen en activiteiten ten einde operationeel te zijn bij eventuele rampen of op vraag van een hulporganisatie. Willen wij als een volwaardige partner aanvaardt worden bij de overheden, dan moeten we kunnen bewijzen dat we op betrouwbare (professionele) wijze kunnen instaan voor noodcommunicatie. Dat was de taak van de werkgroep om een nieuwe structuur en werking voor te stellen.

De B-EARS stuurgroep bestaat uit 2 vertegenwoordigers per provincie, de nationale voorzitter van de UBA, twee regionale verantwoordelijken en een technisch verantwoordelijke.

Er wordt vergaderd per taalgroep, gezien de verschillen in de relaties met de hulporganisaties. De provinciale verantwoordelijke van B-EARS zal een belangrijke rol spelen in de nieuwe structuur. Hij staat in voor de activiteiten in zijn provincie. Hij is ook de contactpersoon voor alle B-EARS leden van zijn provincie.

De leden van B-EARS werken regelmatig mee aan oefeningen om paraat te zijn in geval van nood. Zij vormen het kader indien men beroep moet doen op nog meer radioamateurs bij zeer ernstige rampen. UBA-leden die wensen deel uit te maken van B-EARS kunnen hun aanvraag indienen via een centraal e-mail adres, namelijk b-ears@uba.be en op termijn via de UBA-website. Deze gegevens worden doorgegeven aan de provinciale verantwoordelijke.

Leden

Het is niet de bedoeling om veel ‘papieren’ leden te hebben, maar mensen die zich echt willen inzetten en actief wensen deel te nemen aan de activiteiten. Daarom wordt men het eerste jaar als kandidaat-lid aanvaard en na evaluatie als volwaardig lid van B-EARS. De provinciale verantwoordelijke zal jaarlijks ook de lijst aanpassen om steeds te kunnen beschikken over de actieve leden.


Als opstart zal de provinciale verantwoordelijke een aantal mensen contacteren uit de meest actieve leden van het oude radionoodnet. Als u dit artikel leest zal dit hoogstwaarschijnlijk al gebeurd zijn. Alle B-EARS leden zullen binnenkort ook een vragenlijst ontvangen om te inventariseren met welk materiaal zij actief kunnen zijn (transceivers, antennes, autonomie, draagbaar materiaal, …). Ongeacht in welke specialisatie de radioamateur zich gooit in zijn hobby (zelfbouw, HF, ATV, …), allen hebben één zaak gemeen: namelijk de kennis en knowhow om met eenvoudige middelen communicatie te waarborgen, dit op diverse manieren (morse, stem, beeld, datacommunicatie, enz...) en met diverse middelen. In onze hobby ligt de nadruk op de techniek. Bij noodcommunicatie komt daar nog een element bij. We moeten gegevens zo juist en accuraat mogelijk doorgeven aan de hulporganisaties en dit vergt oefening. B-EARS leden zullen dan ook regelmatig eens gevraagd worden om deel te nemen aan zulke oefeningen.


Oefeningen

We voorzien drie soorten oefeningen: oefeningen onder eigen beheer. Op regelmatige tijdstippen zullen we zelf oefeningen organiseren. Die kunnen van thuis uit of op verplaatsing gebeuren en al dan niet op voorhand aangekondigd. deelname aan internationale oefeningen. Tweemaal per jaar richt de IARU een noodoefening in, namelijk GlobalSet. Uiteraard is het de bedoeling van B-EARS om daaraan deel te nemen, met liefst één station per provincie. deelname aan preventieve hulpacties. Op vraag van een erkende hulporganisatie kunnen B-EARS leden ingezet worden om de hulporganisatie te ondersteunen in hun onderlinge communicatie teneinde de veiligheid te waarborgen van de deelnemers en de eventuele toeschouwers van een activiteit waar de hulpdienst bij betrokken is. Dit kan zowel een publieke activiteit zijn als een zelf georganiseerde oefening van de erkende hulpdienst. Dit hoeft niet meer enkel het Rode Kruis te zijn zoals vroeger, maar kan ook de politie, de brandweer, de civiele bescherming, enz... zijn.

Op een aantal locaties te lande zullen er relaisstations opgesteld worden die normaal gebruikt kunnen worden door de radioamateurs, maar bij oefeningen en bij rampen exclusief voor het radionoodnet gereserveerd worden. Mogelijk kunnen hiervoor onder andere de voormalige ON4UBsites gebruikt worden. Deze locaties bieden een nationale dekking op VHF en werden enkele jaren geleden veelvuldig uitgetest. Deze relaisstations moeten draagbaar zijn zodat enerzijds op de aangewezen site kunnen gebruikt worden, maar indien nodig ook naar een beter punt verplaatst worden. De technische haalbaarheid en uitvoering wordt op dit ogenblik onderzocht door de technische verantwoordelijke van B-EARS.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 18 okt 2010 om 18:50. Deze pagina is 33.935 maal bekeken.